Who is lebo mabena also married

Arkturiánske správy 10 ... 02.17.2015

Star Message: The Arcturian Group (by Marilyn Raffaele) - February 15, 2015

from Erst-kontakt @ 2015-02-17 - 09:02:40

"Valentine's Day" “Deň sv. Valentína "

Greetings again from the Arcturian group. We want to talk about the transformation, a seemingly simple topic but one that is important to understanding the truth.

Znova zdraví arkturiánska skupina. Chceme o hovoriť o premene, zdanlivo jednoduchá téma, ale jedna, ktorá je dôležitá pre pochopenie pravdy.

Premena tečie cez indivíduum keď sa prebudí zo sna. Prejavuje sa ako schopnosť “vidieť novými očami a počuť novými ušami” v strede duality a rozdelenia. Premena vám dovolí rozpoznať falošné predstavy a presvedčenia, ktoré možno ešte stále udržiavate a nahradiť ich pravdou. Prinesie to schopnosť povedať: “ja som sa zmýlil”.

Tí, ktorí nie sú v stave dovoliť premenu odsúvajú i vzostup do vedomia vyššie dimenzionálnej energy. Strach pred zmenou spôsobí a podporuje pokračovanie trojdimenzionálnych konceptov a presvedčení. Tí, ktorí sú v "pozícii moci" aka "vodcovia sveta" odolávajú zmene, lebo ju porovnávajú so stratou - so stratou osobnej moci a bohatstva. Často pútajú k sebe prívržencov, ktorí slepo akceptujú všetko čo takzvaní “vodcovia” veria a tým odložia ich osobnú moc do toho / I procesu.

Transformation flows through an individual when he or she wakes up on the dream. It manifests as the ability to "see with new eyes and hear with new ears" in the midst of duality and separation. Transformation allows you to recognize misconceptions and beliefs that you may still hold and replace them with the truth. It brings the ability to say, "I was wrong."

Those who are unable to allow the transmutation delay their ascent into higher dimensional energy consciousness. Fear of change causes and supports the continuation of three-dimensional concepts and beliefs. Many who resist change are in positions of "world leaders" who equate any kind of change with loss - loss of personal power and wealth. Because of their leadership positions, they often attract followers who blindly accept whatever these so-called "leaders" believe, giving away their personal power in the process.

You are now at a point in your spiritual journey, beloved ones, where you need to acknowledge and regain your innate power. Many of you have already done this, have reached this state of consciousness in other lifetimes, have already entered this life with this state of consciousness.

Na vašej spirituálnej ceste sa nachádzate na bode, na ktorom musíte rozpoznať a znovu získať vašu vrodenú moc. Mnohí z vás to už spravili, rozpoznali a dosiahli už v predošlých životoch ten stav vedomia, už vstúpili do tohto života s tým stavom vedomia.

Nebojte sa povedať: “dosť je dosť, rozhodujem sa - nechcem naďalej žiť, konať alebo myslieť s tými starými predstavami rozdelenia“. Mnohí možno už odhalili, že mnohých to uráža. Odpadnú priatelia, ale nebojte sa keď sa to stane - energia si sama hľadá a čoskoro pritiahne tých, ktorí sú s vami v rezonancii.

Hovoríme teraz o premene pretože ste veľmi blízko vidieť ju. Mnoho sa odhalí a vy musíte byť pripravení - vnútorne a vo vonkajšku - pomáhať tím, ktorí nie sú v stave opustiť ich pohodlné zvyky aby mohli pochopiť Svet. Ľudstvu už nebude dovolené plynúť lenivo zo dňa na deň veriac, že ​​vláda, náboženstvo, rodičia, priatelia alebo spoločnosť všetko vyrieši. Vy ste vedomie a tým základ vonkajšieho Sveta a vecí, ktoré sa rýchlo zmenia.

Don't be afraid to say, "Enough is enough, I choose not to live, act, or think in those old outdated notions of separation." Some of you may have already discovered that this offends others. Friends can fall away, but do not be afraid when this happens, dear ones, the energy is looking for itself and will soon draw to you those who are in your resonance.

We are talking about the transformation now because you are very close to seeing the transformation taking place. Much will be revealed and you must be prepared inside and outside to help those in fear who are unable to let go of their old and convenient customs in order to understand the world. Mankind is no longer allowed to float lazily from one day to the next, believing that the government, church, parents, friends or society will fix everything for itself. You are the consciousness and with it the substance of the outer world and things that change quickly.

It is time to claim your identity as divine beings, learn and help others within three dimensional energy. Allow the process. For some, the process means simply allowing, maybe just being - instead of doing - just going into calm as old energies often come out and clear. Others may feel guided to stand up and do some math.

Je na čase nárokovať si vašu identitu ako božské bytosti, učiť sa a iním pomáhať v trojdimezionálnej energii. Dovoľte ten proces. Pre mnohých to možno znamená jednoducho BYŤ - namiesto robiť - jednoducho vstúpiť do kľudu pokiaľ tie staré energie vychádzajú na povrch a čistia / objasnia sa. Iní sa cítia vedení vstať a nejakým spôsobom vypočítať.

Premena je je predanie - schopnosť otvoriť s apre zmeny. Predať neznamená vzdať sa v prospech nejakej "budúcnosti v Nebi Boha". Spiritual predanie je prirodzený výsledok, jasné pochopenie akej veci sa predáme - pravde. Začne to silným pohonom - hľadaním pravdy, ktorá môže obsahovať mnoho vecí akonečne rozpoznať, že TO vedie do vnútra. Tomu procesu sa nedá vyhnúť, lebo je to to čo vy ste.

Mnohým sú tie hlbšie pravdy “divné” a vyhýbajú sa im, nechcú i prijať a veria, že iní sú “svätejší” alebo majú viac inteligentných vedomostí. Všetci majú v sebe božský hlas - je to vec uznania, počúvania a dôvery. Ten čas je teraz.

Transformation is a handover, the ability to open oneself to change. Surrendering does not mean giving up on yourself for some "future in God's heaven" concept. Spiritual surrender is the natural result of having a clear understanding of what one is surrendering to - the truth. It begins with a strong inner drive to begin a search for truth, which can involve many, very many paths, to finally discover the IT that leads within. This process cannot be avoided because it is who you are.

There are many who are "suspicious" of the deeper truths but refuse to accept them, instead believing that others have more "sacred" or more intelligent knowledge than them. Everyone has the Divine Voice within them, it's just a matter of appreciation, listening and trust. The time is now

Valentine's day

Yes, we are aware of your customs and we connect with you for this, isn't it a day to celebrate love? Love is all there is, because the ONE can never be shared. It is just the belief that the ONE can be divided (separation) and this has resulted in the outward manifestations of wars, disagreements, shortages, restrictions, etc.

Áno, my poznáme vaše zvyky a spájame sa s vami - never ever to deň oslavy lásky? Láska je všetko čo existuje, lebo to JEDNO nemôže nikdy byť rozdelené. Je to len viera, že to JEDNO môže byť rozdelené a to sa prejavilo vojnách, v nejednote, nedostatku, obmedzeniach ....

Deň Valentína oslavujú romantici / partnerstvá, predstavy božskej lásky. Existujú učenia, ktoré kážu “bezbožnosť” romantickej lásky a že na dosiahnutie “svätectva” sa musíte vzdať romantických spojení. Nezmysel je, že časť toho istého učenia hovorí, že musíte trpieť na dosiahnutie “svätectva”. Sú to ľudmi vytvorené presvedčenia bez podpory spirituálneho zákona.

Ale keď romantická láska má “fungovať” tak je nutné chápať ju na hlbšej úrovni - a to je chýbajúca časť mnohých ľudských vzťahov. Priťahovanie medzi dvomi ľuďmi nemusí vždy znamesať, že sú si súdení, že im je predurčené aby vstúpili do manželstva alebo mali nejaký intímny vzťah. Priťažlivosť je často výsledok spojení v predošlých životoch a dejú sa často s niekým, koho instiktívne poznáte - ale nebol by dobrý partner pre vás.

Valentine's Day celebrate the romantics / partnerships, facets of divine love. There are teachings that preach "godlessness" of romantic love and that in order to be "holy" you must forego romantic connections. Nonsense, that's part of the same teaching that says you have to suffer to be "holy". These are man-made beliefs with no spiritual law to support them.

However, romantic love must be understood on a deeper level if it is to "work," and this is the missing element in so many human relationships. Attraction between two people does not always mean that they are meant to get married or to create an intimate relationship with each other. Attraction is often a result of past life connections and often happens with someone you instinctively know, but it would not be a good partner for you.

When two people with an intense past life story (male / male, female / female, or male / female) meet, it can be either immediate attraction or repulsion. Many homosexual couples have been together in different lifetimes than heterosexual couples. Connections do not end with death, you are consciousness, not just physical bodies.

Keď sa stretnú dvaja s intenzívnym predživotným-príbehom vedie to k náhlej príťažlivosti alebo odporu. Mnohé homosexuálne partnerstvá boli spolu v minulých životoch ako heterosexuálne. Spojenia nekončia smrťou, lebo ste vedomie a nie len fyzické telo.

Manželstvá alebo trvalé vzťahy sú často výsledok pred-narodením-rozhodnutí oboch strán za účelom riešenia ešte nedoriešených predživotných -problemémov, ktoré možno začali romantickými partnerst Často majú tie energie, ktoré musia byť odstránené ich pôvod v starých úlohách ako matka / dieťa, otec / dieťa, priateľ / prietelka, sluha / pán ... v súčasných životných-vzťahoch môšenu repreiu diu. Je to často prípad vo vzťahoch, v ktorých obaja sa čudujú: "prečo som vstúpil / a do maželstva s tým človekom?"

Vždy sa pozrite hlbšie, v tom ohľade skutočne neexistujú náhody. Skúmajte čo sa v tom vzťahu máte / chcete naučiť. Karmické ukončenia sú možné aj keď to chce len every partner. Keď alles je schopný rozpoznať druhého ako neprebudenú božskú osobu a rozhodne nežiť naďalej s energiou súdenia a nenávisti - tak dosiahol bod bezpodmienečnej lásky a nasleduje karmické rozpustenie. Indivíduum môže opustiť tú situáciu keď sa rozhodne a vie, že to bolo spracované.

Marriages or steadfast relationships often come about as a result of pre-natal decisions by both parties for the purpose of resolving unfinished past life problems that may have started through romantic partnerships. Often times these energies that need to be quenched have their origins in old roles as mother / child, father / child, friend / girlfriend, servant / master, etc. Current life relationships can present an easier way to bring this to a conclusion. This is often the case in those relationships where one or both of them wonder, "Why did I marry this person?"

Look deeper and deeper, dear ones, there are really no coincidences on this point. Check what you want to learn from each situation. Karmic closings can take place even if only one person desires it. If he / she is able to recognize the other as a non-awakened divine being and then chooses not to live in an energy of judgment and hatred (which serves to simply feed the karmic situation), then you have this point unconditional love reached and karmic dissolution ensued. An individual can now leave the situation if he chooses and knows that he has been dealt with.

Sometimes two people are intensely drawn to each other at all levels, but for some reason this never unfolds in a relationship. It does this with some who, in their pre-natal planning, chose not to be with each other in this lifetime. They understand that intense past life connections and love would not allow them to strive to grow spiritually into their own consciousness and power if they were together - because then they would simply be content to be together.

Niekedy sú dvaja ľudia priťahovaní na všetkých úrovniach a z nejakého dôvodu to nikdy neskončí v nejakom vzťahu. To bolo rozhodnuté v predošlom životnom pláne, že v tomto životočasu spolu nebudú. Rozumia, že intenzívne predživotné partnerstvo a láska im nedovolí snažiť sa o to, lebo im by to bránilo rásť do ich vlastného vedomia sily - lebo by jednoducho boli spokojní.

Romantická láska nemusí byť zakorená v skutočnej láske alebo je to len zvieracia príťažlivosť, o ktorej mnohí myslia, že je to pravá láska. Ten koncept je podporovaný v médiách, filmoch, knihách, časopisoch, reklamách ..., obzvlášť v deň Valentína.

Múdri vedia, že sama sexuálna príťažlivosť nie je láska, ale časť, ktorá je prídavkom toho / lásky. Sexuálna príťažlivosť sa zakladá na ľudskej nutnosti rozmnožovať ľudský druh, čo môže byť dosiahnuté aj bez lásky. Intimita založená na sexuálnej príťažlivosti nikdy nevedie k intenzite a hĺbke energetického spojenia a naplnenia, ktoré sú možné keď obaja partneri majú totožné vedomie, ktoré je mimo zjavidov / dozhlébúší vedomie, ktoré je mimo zjavidov / dozhlébuší drujaduš, ktoré vidší, khočičné, očhočuší druí drujavidov / dozhlébuj.

Romantic love must be rooted and grounded in real love, or it is simply animal attraction that many believe is real love. This concept of love is promoted in all areas of media films, books, magazines, advertisements, etc. and especially on Valentine's Day.

The wise know that sexual attraction by itself is not love, but a facet of "adding" a thing. Sexual attraction itself is based on the human need to spread the species, which can be achieved without love. Intimacy based purely on sexual attraction never carries the intense and deep energetic connection and fulfillment possible when both are from an awareness that sees beyond appearances to the deeper realities that shimmer through the other's eyes.

Love relationships are never dependent on what the other looks like or what their clothes are, it is fruitless and a very human attempt to mold someone into your concept of the perfect partner. Healthy relationships have a similar energy resonance, they don't have a narrow worldview, they don't necessarily think and believe like the other because everyone is here to learn and to follow their individual needs in order to grow.

Ľúbostné vzťahy nikdy nie sú závislé od vzhľadu druhého, alebo ako sa oblieka. Je to neplodné a veľmi ľudský pokus formovať niekoho do konceptu perfectného partnera.Zdravé vzťahy majú podobnú energetickú vibráciu, nemajú úzky pohľad Sveta, nie nutne myslia a veria ako ten druhý lebo všetci sú tu aby sa učili a nasledovali ich individuálne potreby pre ich rest.

Dobre zladení ľudia - priatelia alebo partneri - dosiahli podobné stupne / stavy vedomia. Pozorujte vzťahy ne-prebudeného stavu vedomia - oni trávia ich vzťahy v bojoch, podvodoch, úžitku, hneve a make-ups (šminkovane) - obaja sú takpovediac na tej istej energetia, prededom vlnovej o konzťžke ako vzťah má byť.

Majú obrovské nedorozumenia v súvislosti s láskou a partnerstvom. Vlády, náboženstvá, rodiny a priatelia neustále vyjadrujú / hovoria, že láska je platná len vtedy keď splníte veľmi úzke koncepty / vzory. Partner musí mať určitú farbu, pohlavie, vzdelanie, finančný štátus / hodnotu alebo musí byť obdarený inými akceptovatelnými znameniami. Láska je skúsenosť jedného JA a prejavená ako mnohí. Láska nikdy nebude závislá od predstavy ľudstva.

Two well-coordinated people, be they friends or partners, have reached similar states of consciousness. Look at those who live in the non-awakened state of consciousness, they spend relationships in struggles, deceit, indulgence, anger, fear and makeup - both are on the same energetic wavelength so to speak - it's their state of consciousness, their concept of how relationships work.

Perhaps there is a time when you try to enter the lower level of consciousness of the other because of the attraction of one person. Although it is certainly allowed by free will, it can never lead to a desired happy result being achieved, but instead it usually ends in heartache after a short, intense time together. One cannot simply go back to an outgrowth state of consciousness, no matter how attractive it may seem.

Misunderstandings about love and partnership are abundant. Governments, religions, families, and friends keep saying that love is only valid if you often meet very narrow concepts. The partner must be of a certain color, gender, education, financial status, or other acceptable traits. Love is the experience of One Self, manifested as the many. Love is and will never depend on the ideas of humanity.

There comes a point where a person "no longer needs a relationship" to feel complete, happy, and whole because he has achieved an awareness of spiritual wholeness and completeness. They discovered their twin flame within and now a relationship is becoming a personal choice.

Príde bod kedy človek "nepotrebuje žiaden vzťah" na to aby sa cítil kompletný, šťastný a celý - lebo dosiahol vedomie spirituálnej celosti a dokonalosti. Odhalil svoj blíženecký plameň v sebe a teraz bude partnerstvo osobné rozhodnutie.

Šťastné vzťahy vzniknú len vtedy keď každý pozná a akceptuje svoju skutočnú hodnotu a moc lebo potom nie je už nutné porovnávať / skúšať vo vonkajšku. Nevedomosť o vlastnej identite vedie k tomu, že to ne-prebudené hľadá svoju dokonalosť vonku / mimo seba. "Keď som vydatá s tým dobre vyzerajúcim, bohatým, inteligentným človekom - tak musím byť lásky hodná a hodnotná".

Mnohí nosia ešte staré buňkové-spomienky z doby kedy jediným východiskom z hladu a smrti bolo manželstvo. A to sa odzrkadluje často u tých, ktorí skáču z jedneného partnerstva do druhého len aby neboli sami. Uvedomte si to a vyčistite a vymažte tie staré buňkové-spomienky ak cítite v sebe to podozrenie.

Keď vo vnútri zosilníte budete sa na minulosť pozerať ako nepodarené pokusy v romancách a smiať sa: "Ďakujem Boh, že si mňa zachránil z toho vzťahu". Aj vtedy keď ste vykľzli z toho partnerstva so “zlomeným srdcom”. Ľudský rozum je programovaný so svestkými konceptmi o romantike a sexe a reaguje podľa toho dovtedy kým ste sa nenaučili niečo nové / iné.

Happy relationships only happen when everyone understands and accepts their own true worth and power, because then there is no longer any need to test outside. Ignorance of one's true identity leads the un-awakened to seek its completeness outside of themselves. "If I'm married to this handsome, rich, intelligent person, then I have to be lovable and valuable."

Many still carry old cellular memories of times when they were in a relationship when avoiding death or starvation was the only option, and this is often reflected in those who jump from one relationship to another just for not to be alone. Recognize this and allow these old cell memories to be cleared and erased when you feel this suspicion in you.

As you get stronger within, you will look back at the past, at failed attempts at romance, and laugh and say, "Thank you God for saving me from this relationship." Even if you went heartbroken and hurt at that time. The human mind is programmed with worldly concepts of romance and sex and will react in this way until you learn otherwise.

When a life partner represents completeness for you, you will attract it without thought or struggle because it is the natural manifestation of your state of consciousness, your realization of spiritual completeness. Being alone may represent completeness for some.

Keď pre vás partner znamená celistvosť tak si to bez rozmýšlania oblečiete a pritiahnete boj lebo je to prirodzené vyjadrenie vášho stavu vedomia, vaša predstava spirituálnej celistvosti. Pre niektorých znamená spirituálna celistvosť byť sám.

Skutočné, trvalé a hlboké vzťahy obsahujú romantiku, dobrý sex a všetko čo tupý, štrukturovaný stav vedomia považuje za nesväté - ale to sa teraz rozpozná ako dodané veci BYTIA.

My, arkturiánske skupinové-vedomie posielame vám všetkým lásku, radosť a všetko k Valentínskemu sviatku.

True, deep, and lasting relationships include romance, great sex, and anything the rigid, structured, puritanical state of consciousness deems unholy, but these are now recognized as added things of being.

We, Arcturian Group Consciousness, send love, joy and fun to you all, all for Valentine's Day.

The Arcturian Group

The Arcturian Group by Marilyn Raffaele, 02/15/2015, http: //www.onenessofall.com/
Translation: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
Source in German: http://www.torindiegalaxien.de/0215/15valentinstag.html