What is masanay in english

masanay in English

Ang tubig sa bathtub ay maaaring painitin at ang kandidato sa bautismo ay maaaring dahan-dahan at unti-unting ilagay sa tubig at, minsang masanay na siya rito, maaari nang gawin ang aktuwal na bautismo.

The tub water could be warmed, the baptism candidate could calmly and gradually be placed in the water and, once acclimatized to it, the actual baptism could occur.

jw2019

Para masanay ang mga gorilya sa mga tao, binibisita sila ng mga tracker araw-araw sa loob ng limang taon o higit pa.

To help the gorillas become accustomed to humans, trackers visit them every day for at least five years.

jw2019

Panahon ang kailangan upang magkaroon ng mga bagong kaibigan at masanay sa bagong kapaligiran.

It takes time to form new friendships and get used to new surroundings.

jw2019

Pagkatapos ay sinabi niya: “Ngunit hinahayaan natin silang masanay na maging mga mamamaril sa edad na hindi pa nila nakokontrol ang kanilang mga simbuyo at wala pa silang pagkamaygulang at disiplina upang ligtas na magamit ang mga sandatang pinaglalaruan nila. . . .

Then he said: “But we do let them be trained to be shooters at an age when they have not yet developed their impulse control and have none of the maturity and discipline to safely use the weapons they are playing with. . . .

jw2019

Markus: Para masanay ako sa wikang Ingles, inimbitahan ako sa Brooklyn limang buwan bago magsimula ang klase.

Markus: Because I had to improve my English, I was invited to go to Brooklyn five months before the start of the school.

jw2019

Posible rin sa mga estudyante na masanay sa mga pamamaraan sa tanggapan, sa pagpapatakbo sa tahanang Bethel, at sa iba’t ibang aspekto ng gawain sa pabrika.

It was also possible for the students to get training in office procedures, in Bethel home operations, and in various aspects of factory work.

jw2019

(Isaias 60:22; 1 Timoteo 3: 1, 13) Ang Ministerial Training School ay nagbibigay sa mga elder at ministeryal na lingkod ng pagkakataong masanay upang mapalawak nila ang kanilang ministeryo, na nagdudulot ng malaking kapakinabangan sa kanilang sarili at sa iba pa sa buong daigdig.

(Isaiah 60:22; 1 Timothy 3: 1, 13) The Ministerial Training School affords elders and ministerial servants an opportunity to become equipped to widen out in their ministry, with great benefit to themselves and others in the worldwide field.

jw2019

(Mateo 24:12; 1 Tesalonica 4: 9) Ang internasyonal na mga kombensiyon ng mga Saksi ni Jehovah ay naglalaan ng pambihirang mga pagkakataon para masanay sa bagay na ito.

(Matthew 24:12; 1 Thessalonians 4: 9) International conventions of Jehovah’s Witnesses provide outstanding occasions for this training.

jw2019

Ang unti-unting pagsasauli sa paningin ng taong matagal nang hindi nakakakita ng liwanag ay makatutulong sa kaniya na masanay sa liwanag.

The gradual restoration of sight to a man who had been accustomed to darkness for a long time may have allowed him to adjust to the brilliance of the sunlight.

jw2019

Sabi niya, "Masanay ka na. "

LDS

Pero para masanay at magamit natin ang ating budhi, hindi lang natin basta inaalam kung ano ang sinasabi ng Bibliya.

However, training and using our Christian conscience is not just a mental activity.

jw2019

“At saka,” dagdag pa niya nang nakangiti, “kung gusto ko silang makasama nang walang hanggan, dapat masanay na ako sa kanila. "

“Besides,” he adds, with a wry smile, “if I am going to live with them forever, I had better get used to them. "

LDS

“Kaya nakatulong ito para masanay akong lumapit sa mga tao. "

“So it helped me get accustomed to approaching people. "

jw2019

Hindi ganoon kadaling masanay sa bagong pagkain, klima, wika, at bagong teritoryo sa pangangaral at magkaroon ng bagong mga kaibigan. "

It takes a considerable amount of energy and time to adapt to new food, a new climate, a new language, and a new preaching territory and to make new friends. "

jw2019

Di-nagtagal, nang masanay na ang mga mata ko sa dilim, napahanga ako sa napakaraming bituin.

Progressively, as my eyes adjusted to the darkness, I found myself admiring a myriad of stars.

LDS

Dapat silang masanay sa pumuputok at lumalagitik na tunog ng nasisiksik na lupa.

The popping and cracking sound of settling earth they must get used to.

jw2019

Araw-araw akong nagpunta para masanay niya ako habang namamalantsa siya.

I stopped by daily to practice with her while she ironed clothes.

LDS

Pinangyayari nito na sila’y masanay upang maging mabungang mga manggagawa.

This enables them to be trained to become productive workers.

jw2019

Kailangang masanay ka sa acronyms (un titik ng mga salita) sa sentrong pangkalawakan —ito ang gamit sa lahat ng bagay.

You have to get used to acronyms at the space center — they are used for everything.

jw2019

Sinabi naman ni Brenda, na dalawang beses nang nakadalo sa paaralang ito: "Tinulungan ako ng paaralan na maging mas tutok sa espirituwal na mga bagay, masanay sa tama ang aking budhi, at magpokus sa pagtulong sa iba.

Brenda, who has attended the school twice, notes: “The school allowed me to be more absorbed in spiritual things, strengthen my conscience, and focus on helping others.

jw2019

Kamakailan ay nag-aral ako ng abakus upang masanay ang aking mga daliri at ang aking isip.

Recently I started learning the abacus to exercise my fingers and my mind.

jw2019

Ang pinakamainam na paraan para mapaunlad ang ating sarili ay ang masanay tayo sa paggawa ng mabuti sa kapwa.

The best way to improve ourselves is to exercise ourselves in doing good to others.

LDS

Kailangan ang masikap na personal na pag-aaral sa mas malalalim na katotohanan ng Salita ng Diyos upang ‘masanay ang ating mga kakayahan sa pang-unawa na makilala kapuwa ang tama at ang mali. '

Diligent personal study of the deeper truths of God’s Word is a must if we are to acquire "perceptive powers trained to distinguish both right and wrong. "

jw2019

Natutulungan din nito ang estudyante na masanay sa paggamit ng Bibliya sa pagpapaliwanag ng katotohanan sa iba.

So it trains the student to use the Bible to explain the truth to others.

jw2019

Palagay ko ang bawat mag-asawa ay kailangang masanay sa isa’t isa.

I think every couple has to get used to each other.

LDS